สิทธิประโยชน์


สิทธิประโยชน์

 

สิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุ

วงเงิน 120,000 - 320,000 บาท

 
*เงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเพิ่มเติมจากเอกสาร
“แผนงาน...เพื่อผลประโยชน์” ในแฟ้มเอกสารชุดสมัคร**